• Innehåll
 • FAQ
 • Ansvarsfriskrivning
 • Kurser
 • Kontakt
 • Ansvarsfriskrivning

  I denna portal visas markrörelser över Sverige baserat på InSAR-data från Sentinel-1 satelliter. De tillhandahållna uppgifterna är resultatet av numerisk databehandling, komplexa algoritmer och modeller, baserat på tillgängliga källdata, aktuell vetenskaplig expertis, statistiska analyser och förenklingar. Dessa data är inte lokalt optimerade och därför inte lämpliga för specifika tillämpningar.

  Medverkande parter i Sättningskartan kan under inga omständigheter hållas ansvariga för att uppgifterna är korrekta eller användbara för någon specifik tillämpning eller för tolkning av informationen av användaren eller tredje part. De är inte heller ansvariga för förlust eller skada till följd av (i) vidare bearbetning av data i portalen till nya produkter av användaren eller tredje part, eller (ii) någon tolkning av informationen och / eller användning av användaren eller tredje part.

  Användaren accepterar att data och kartor tillhandahålls utan någon garanti.

  WSP Sverige AB (“WSP”) och SkyGeo Netherlands BV (“SkyGeo”). 
  SkyGeo Netherlands BV och WSP Sverige AB använder endast personuppgifter om detta är tillåtet enligt GDPR. Detta anger att personuppgifter kan behandlas:
  • om det har uttryckligen godkänts, eller
  • om nödvändigt för genomförandet av ett kontrakt, eller
  • om det är nödvändigt för ett organisations legitima intresse, eller
  • vid behov för att uppfylla en rättslig skyldighet, eller
  • om det behövs för att utföra en uppgift av allmänt intresse enligt lag

  För en specifik analys och tolkning och / eller validering av data är expertkunskaper, inom geodesi och de numeriska operationer som genomförts på data i Sättningskartan, nödvändig för att göra tillförlitliga bedömningar. Endast när data bedömts som tillförlitlig kan vidare tolkning göras av experter inom till exempel samhällsbyggnad, geoteknik eller geologi.

  Kontakta oss för att veta mer och få hjälp med det du behöver.

  Data och kartor tillhandahålls under CC BY-SA 4.0.

  Sättningskartan